Hvorforsertifiserer vi Konsulentselskapet Ensō AS som Miljøfyrtårn?

Vi ønskerå gå foran som et godt eksempel innen miljø, både for ansatte og for vårekunder, men da må vi først "feie for egen dør". Når vi har kommet ossgjennom sertifiseringsprosessen - en prosess som innebærer systemutvikling,oppdatering av rutiner, avfallshåndtering og energibruk, og noe omstillingblant ansatte - vil Ensō være et Miljøfyrtårn; og være med på å vise vei mot etfremtidsrettet og bærekraftig samfunn. Og det gir oss et bedre utgangspunkt forselv å jobbe videre med ytterligere forbedringer!

Miljøfyrtårn- Et system for miljøledelse

Som Miljøfyrtårn skal vi levere årlige klima- og miljørapporter, oghvert 3. år skal vi ta en ny miljøkartlegging for å "friske opp" ogresertifiseres. På lik linje med organisasjoner som tar i bruk finansiellestyringsverktøy for å forvalte egen økonomi, eller tar i bruk komplisertekvalitetssystemer for å sikre topp kvalitet på interne prosesser og utgåendeprodukter, handler "miljøledelse" om å forvalte organisasjonensmiljøpåvirkning. Men miljøledelse handler ikke utelukkende om ytre miljø, somf.eks. CO2-utslipp og kildesortering, men også at det indre miljøet, altsåarbeidsmiljøet, skal ivaretas. Det betyr at vi tar sikte på å redusereenergibruk og produsere mindre avfall - altså å bruke ressursene mer effektivt- samtidig som vi reduserer sykefraværet og skaper et bedre arbeidsmiljø


Hvorer vi i prosessen?

Vi startetprosessen i mars 2021 og har en plan om å være ferdig sertifisert før sommeren2021.


Årlig klima- og miljørapportering - God oversikt og godt grunnlag for nyetiltak!

Som endel av Miljøfyrtårnarbeidet, skal det årlig rapporteres til Miljøfyrtårn. Detteinnebærer at vi rapporterer blant annet energibruk, sykefravær, avfall, oggjennomførte og planlagte tiltak. Ved å rapportere årlig på disse verdiene, vilvi være i stand til å måle forbedringer og se hvor langt vi har kommet siden vibegynte. Årlige klima- og miljørapporter vil publiseres offentlig på vårehjemmesider


Kontakt oss

Har du spørsmål eller andrehenvendelser i forbindelse med vår satsing på Miljøfyrtårn? Ta kontakt med TomErik Frydenlund tomerik@enso.no / 48006 480 – Miljøfyrtårnansvarlig i Ensō.